Prórroga ERTE

Prórroga ERTE según RD11/2021

prorroga erte aepo poio

prorroga erte aepo poio

  1. ERTE POR FORZA MAIOR

    EXPEDENTES POR FORZA MAIOR VIXENTES A DATA 28 DE MAIO. Todos os ERTE vixentes a data 29 de maio que sexan por forza maior (pérdida de actividade como consecuencia da COVID-19 por medidas decretadas pola autoridade sanitaria, debidamente acreditados) prorrogaranse automáticamente ata o 30 de setembro do 2021. No hai exoneración de cuota á Seguridade Social.

  2. ERTE POR IMPEDIMENTO

    ERTES POR IMPEDIMENTO OU LIMITACIÓN DA ACTIVIDADE son aqueles que se producen cando a empresa teña impedida a realización da sua actividade pola adopción de novas restriccións e medidas de contención sanitaria. Proróganse ata o 30 de setembro.
    Se as empresas ven impedida a actividade durante os próximos 4 meses debido a restriccións administrativas pola pandemia poderán acollerse a unha exoneración nas cotizacións á seguridade social durante o periodo de cerre do 100% en empresas de menos de 50 traballadores de do 90% en empresas de 50 ou mais traballadores.

  3. ERTE POR LIMITACIÓN DA ACTIVIDADE

    Os ERTE por limitación do desenrolo normalizado da actividade como cosecuencia de decisións ou medidas adoptadas polas autoriadades españolas tamén se prorrogan ata o 30 de setembro. s exoneracións en cuota da empresa á seguridade social para este tipo de ERTE a partir do 1 de xuño sera dun 85% nos meses de xuño e xullo e dun 75% os meses de agosto e setembro para as empresas de menos de 50 traballadores. En empresas de 50 ou máis traballadores a exoneración será dun 75% meses de xuño e xullo e dun 65% meses de agosto e setembro.

  4. Aclaracións erte impedimento e ERTE por limitación

    Aquelas empresas que estén afectadas polas restriccións que as autoridades sanitarias pertinentes decidan poderán pasar dunha situación de ERTE por impedimento a un ERTE de limitación e viceversa. A diferencia entre un e outro é que estas restriccións lles permitan abrir ou non o seu negocio, ou exercer ou non a sua actividade económica.

  5. ERTE POR CAUSAS ETOP

    ERTES BASEADOS EN CAUSAS ECONÓMICAS , ORGANIZATIVAS OU DE PRODUCIÓN VINCULADAS AO COVID19. Só se poden solicitar cumprindo uns requisitos esixentes, e previo acordo con sindicatos. Non teñen exoneración da Seguridade Social.

  6. COMPROMISOS QUE SE ADQUIREN AO SOLICITAR UN ERTE

    SALVAGARDA DO EMPREGO:
    as empresas compromentense a manter o emprego dos traballadores en ERTE durante un periodo de 6 meses a contar dende a incorporación do traballador do ERTE. Os periodos de compromiso son acumulativos, e decir se me acollin a un ERTE anterior e me acollo a un novo ERTE o periodo de compromiso é de 6 +6 meses en total 12 meses. Non se pode contratar a novos traballadores mentres non se incorporen aos que estén en ERTE, e tampouco se poden facer horas extraordinarias naquelas empresas que teñan traballadores en ERTE. As causas do ERTE no poden ser motivo nin xustificación para extinción de contrato nin despido.
  7. Incentivos para empresas inscritas en cnaes de sectores ultraprotexidos

    Neste RD 11/2021 mantense a protección de determinadas empresas adscritas a certos códigos CNAE, considerados como sectores ultraprotexidos.

    Todos os CNAE afectados están publicados cmo Anexo CNAE-09 na orde, destacar que se inclue nesta orde aos CNAE 1419 Confección de outras prendas de vestir e accesorios; 4637 Comercio ao por maior de café , té ,cacao e especias; 7420 Actividades de fotografía.

    Os incentivos para as empresas que teñen actividades incluidas no listaxe de CNAE son os seguintes:

    • Bonificación da seguridade social dos traballadores reincorporados do ERTE do 95% nos meses de xuño, xullo, agosto e setembro en empresas de menos de 50 traballadores.
    • Bonificación da seguridade social dos traballadores reincorporados do ERTE do 85% nos meses de xuño, xullo, agosto e setembro en empresas de 50 ou mais traballadores.

Máis información na nosa oficina en Poio. 

 

Ampliación de medidas de apoyo a autónomos

A partir del 1 de Febrero y hasta el próximo 31 de Mayo se amplían, por Decreto Ley, las medidas de apoyo a autónomos. Tanto la prestación por cese de actividad como la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

Medidas de apoyo a autónomos

Entre las medidas de apoyo a autónomos se encuentran varias novedades que enumeramos a continuación.

  1. Se elimina el requisito de haber sido beneficiario con anterioridad para acceder a la prestación por cese de actividad.
  2. Anulación de vetos a los autónomos que tuvieron hijos o de baja por incapacidad temporal durante el estado de alarma.
  3. Reducción a dos meses de alta en la Seguridad Social para los autónomos de temporada, para poder acceder a la prestación.
  4. Los autónomos que demuestren una caída de la facturación del 50% en el primer semestre de 2021 respecto al segundo semestre de 2019, tendrán derecho a cobrar el cese de actividad.
  5. Se exime el pago de cotizaciones al 100% para aquellos autónomos que estén en situación de cese de actividad.
  6. Se suspende la actualización de los tipos aplazados en 2020 por el estado de alarma y el aplazamiento de la subida de la cuota de autónomos que entró en vigor a finales de 2020.

Ayudas que no van a arreglar la situación tan preocupante para muchos de nosotros pero que, por lo menos, pueden aliviar a muchos que lo están pasando francamente mal.

Ampliación de las medidas de apoyo a los autónomos