Subvenciones al sector de la hostelería

Subvenciones al sector de la hostelería para la promoción de la digitalización y el marketing digital – 2021

Tipos de apoyos: Se consideran gastos subvencionables aquellos en los que haya incurrido la entidad solicitante entre el 01/01/2021 y el 15/11/2021.

 • Instalación de nuevos PMS (Property Management System).
 • Integración de PMS actuales.
 • Instalación de nuevos CRM (Customer Relationship Management) integrados con PMS.
 • Instalación de nuevos CRM no integrados con PMS.
 • CRM integrado con PMS y herramientas de Big Data y Chatbots inteligentes.
 • Productos/servicios de marketing orientados a captar y fidelizar nuevos mercados y clientes.
 • Web corporativa con motor de reservas.
 • Adquisición de hardware informático.
 • Gastos de personal: sistemas de control del teletrabajo.
 • Equipamiento tecnológico.
 • Cuantía de la subvención:
 • 100% para un gasto subvencionable de hasta 15.000 € por beneficiaria.

Subvenciones al sector de la hosteleria 2021

 

Subvenciones al sector de la hosteleria 2021

Plazo de solicitud: El plazo finaliza el 25/10/2021. En concurrencia no competitiva. Por orden de entrada.

Dirigido a: Personas trabajadoras autónomas, personas físicas o con personal contratado por cuenta ajena a su cargo y las microempresas y las pymes del sector de hostelería que tengan su domicilio fiscal en Galicia. A efectos de estas ayudas se consideran dentro del sector de la hostelería: hoteles, hostales, casas rurales y otros tipos de alojamientos, además de restaurantes, bares y otros establecimientos de restauración.

Deberán estar inscritas en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas (REAT).

Subvenciones al sector de la hosteleria 2021

Subvenciones al sector de la hosteleria 2021

 

SOLICITAR INFORMACIÓN

Principais diferencias entre os dous niveis de hostelería en Galicia

Niveis de hostelería en Galicia

Temos dous niveis de hostelería en Galicia para o paso a nova normalidade contra a pandemia da COVID19 en Galicia.

NIVEL 1C

Cun aforo do 50% en interiores e 75% en terraza e a prohibición do uso da barra.

Medidor de CO2.  Medición e rexistro dos resultados cada 4 horas. Non superar as 800ppm.

Desinfeccción de aseos como mínimo 2 veces ao día.

Mascarilla quirúrxica obrigatoria para todo o persoal e con cambio cada 4 horas.

Permítese carta física sempre que sexa de material fácilmente desinfectable.

Productos autoservicio tipo vinagreras, palilleiros, servilletas, etc. Priorízanse envases monodose, pero permítese outros modelos sempre en cando estén custodiados e disenfectados polo persoal e se entreguen a petición do cliente.

Formación dos traballadores – Mínimo 2 horas

Control de asistentes – Non é necesario

Cartelería – Exporase cartelería de aforos en condicións normais e as específicas polo estabrecemento aprobada pola Xunta de Galicia. 

NIVEL 2C

Cun aforo do 75% en interiores e 100% en terraza e agrupación máxima de dous conviventes ou grupo burbulla e con unha separación de 1,5 metros de outros clientes. Hai que diferenciar uso de barra polo persoal e clientela.

Medidor de CO2. Medición continua. Non superar as 800ppm.

Desinfeccción de aseos como mínimo 3 veces ao día.

Mascarilla quirúrxica obrigatoria para todo o persoal e con cambio cada 4 horas, pero ofreceráselle aos traballadores FFP2 e cambiarase cada 8 horas.

Prohibida carta física. Só carta dixital QR ou tablón.

Productos autoservicio tipo vinagreras, palilleiros, servilletas, etc. Únicamente monodose.

Formación dos traballadores – Mínimo 4 horas

Control de asistentes – En caso de comidas ou ceas, control de asistentes de alo menos unha persoa por mesa con nome, apelidos, dni e número de teléfono (manterase 1 mes).

Cartelería – Ademáis da cartelería de aforos, será necesario colocar cartelería acerca do uso preferente de PassCovid ou Radar Covid. 

 

principais diferencias entre os dous niveis de hosteleria en galicia

Máis información no teléfono da Asesoría habilitado para estos temas. +34 625 55 01 76

Prórroga ERTE

Prórroga ERTE según RD11/2021

prorroga erte aepo poio

prorroga erte aepo poio

 1. ERTE POR FORZA MAIOR

  EXPEDENTES POR FORZA MAIOR VIXENTES A DATA 28 DE MAIO. Todos os ERTE vixentes a data 29 de maio que sexan por forza maior (pérdida de actividade como consecuencia da COVID-19 por medidas decretadas pola autoridade sanitaria, debidamente acreditados) prorrogaranse automáticamente ata o 30 de setembro do 2021. No hai exoneración de cuota á Seguridade Social.

 2. ERTE POR IMPEDIMENTO

  ERTES POR IMPEDIMENTO OU LIMITACIÓN DA ACTIVIDADE son aqueles que se producen cando a empresa teña impedida a realización da sua actividade pola adopción de novas restriccións e medidas de contención sanitaria. Proróganse ata o 30 de setembro.
  Se as empresas ven impedida a actividade durante os próximos 4 meses debido a restriccións administrativas pola pandemia poderán acollerse a unha exoneración nas cotizacións á seguridade social durante o periodo de cerre do 100% en empresas de menos de 50 traballadores de do 90% en empresas de 50 ou mais traballadores.

 3. ERTE POR LIMITACIÓN DA ACTIVIDADE

  Os ERTE por limitación do desenrolo normalizado da actividade como cosecuencia de decisións ou medidas adoptadas polas autoriadades españolas tamén se prorrogan ata o 30 de setembro. s exoneracións en cuota da empresa á seguridade social para este tipo de ERTE a partir do 1 de xuño sera dun 85% nos meses de xuño e xullo e dun 75% os meses de agosto e setembro para as empresas de menos de 50 traballadores. En empresas de 50 ou máis traballadores a exoneración será dun 75% meses de xuño e xullo e dun 65% meses de agosto e setembro.

 4. Aclaracións erte impedimento e ERTE por limitación

  Aquelas empresas que estén afectadas polas restriccións que as autoridades sanitarias pertinentes decidan poderán pasar dunha situación de ERTE por impedimento a un ERTE de limitación e viceversa. A diferencia entre un e outro é que estas restriccións lles permitan abrir ou non o seu negocio, ou exercer ou non a sua actividade económica.

 5. ERTE POR CAUSAS ETOP

  ERTES BASEADOS EN CAUSAS ECONÓMICAS , ORGANIZATIVAS OU DE PRODUCIÓN VINCULADAS AO COVID19. Só se poden solicitar cumprindo uns requisitos esixentes, e previo acordo con sindicatos. Non teñen exoneración da Seguridade Social.

 6. COMPROMISOS QUE SE ADQUIREN AO SOLICITAR UN ERTE

  SALVAGARDA DO EMPREGO:
  as empresas compromentense a manter o emprego dos traballadores en ERTE durante un periodo de 6 meses a contar dende a incorporación do traballador do ERTE. Os periodos de compromiso son acumulativos, e decir se me acollin a un ERTE anterior e me acollo a un novo ERTE o periodo de compromiso é de 6 +6 meses en total 12 meses. Non se pode contratar a novos traballadores mentres non se incorporen aos que estén en ERTE, e tampouco se poden facer horas extraordinarias naquelas empresas que teñan traballadores en ERTE. As causas do ERTE no poden ser motivo nin xustificación para extinción de contrato nin despido.
 7. Incentivos para empresas inscritas en cnaes de sectores ultraprotexidos

  Neste RD 11/2021 mantense a protección de determinadas empresas adscritas a certos códigos CNAE, considerados como sectores ultraprotexidos.

  Todos os CNAE afectados están publicados cmo Anexo CNAE-09 na orde, destacar que se inclue nesta orde aos CNAE 1419 Confección de outras prendas de vestir e accesorios; 4637 Comercio ao por maior de café , té ,cacao e especias; 7420 Actividades de fotografía.

  Os incentivos para as empresas que teñen actividades incluidas no listaxe de CNAE son os seguintes:

  • Bonificación da seguridade social dos traballadores reincorporados do ERTE do 95% nos meses de xuño, xullo, agosto e setembro en empresas de menos de 50 traballadores.
  • Bonificación da seguridade social dos traballadores reincorporados do ERTE do 85% nos meses de xuño, xullo, agosto e setembro en empresas de 50 ou mais traballadores.

Máis información na nosa oficina en Poio.