Prórroga ERTE

Prórroga ERTE según RD11/2021

prorroga erte aepo poio

prorroga erte aepo poio

 1. ERTE POR FORZA MAIOR

  EXPEDENTES POR FORZA MAIOR VIXENTES A DATA 28 DE MAIO. Todos os ERTE vixentes a data 29 de maio que sexan por forza maior (pérdida de actividade como consecuencia da COVID-19 por medidas decretadas pola autoridade sanitaria, debidamente acreditados) prorrogaranse automáticamente ata o 30 de setembro do 2021. No hai exoneración de cuota á Seguridade Social.

 2. ERTE POR IMPEDIMENTO

  ERTES POR IMPEDIMENTO OU LIMITACIÓN DA ACTIVIDADE son aqueles que se producen cando a empresa teña impedida a realización da sua actividade pola adopción de novas restriccións e medidas de contención sanitaria. Proróganse ata o 30 de setembro.
  Se as empresas ven impedida a actividade durante os próximos 4 meses debido a restriccións administrativas pola pandemia poderán acollerse a unha exoneración nas cotizacións á seguridade social durante o periodo de cerre do 100% en empresas de menos de 50 traballadores de do 90% en empresas de 50 ou mais traballadores.

 3. ERTE POR LIMITACIÓN DA ACTIVIDADE

  Os ERTE por limitación do desenrolo normalizado da actividade como cosecuencia de decisións ou medidas adoptadas polas autoriadades españolas tamén se prorrogan ata o 30 de setembro. s exoneracións en cuota da empresa á seguridade social para este tipo de ERTE a partir do 1 de xuño sera dun 85% nos meses de xuño e xullo e dun 75% os meses de agosto e setembro para as empresas de menos de 50 traballadores. En empresas de 50 ou máis traballadores a exoneración será dun 75% meses de xuño e xullo e dun 65% meses de agosto e setembro.

 4. Aclaracións erte impedimento e ERTE por limitación

  Aquelas empresas que estén afectadas polas restriccións que as autoridades sanitarias pertinentes decidan poderán pasar dunha situación de ERTE por impedimento a un ERTE de limitación e viceversa. A diferencia entre un e outro é que estas restriccións lles permitan abrir ou non o seu negocio, ou exercer ou non a sua actividade económica.

 5. ERTE POR CAUSAS ETOP

  ERTES BASEADOS EN CAUSAS ECONÓMICAS , ORGANIZATIVAS OU DE PRODUCIÓN VINCULADAS AO COVID19. Só se poden solicitar cumprindo uns requisitos esixentes, e previo acordo con sindicatos. Non teñen exoneración da Seguridade Social.

 6. COMPROMISOS QUE SE ADQUIREN AO SOLICITAR UN ERTE

  SALVAGARDA DO EMPREGO:
  as empresas compromentense a manter o emprego dos traballadores en ERTE durante un periodo de 6 meses a contar dende a incorporación do traballador do ERTE. Os periodos de compromiso son acumulativos, e decir se me acollin a un ERTE anterior e me acollo a un novo ERTE o periodo de compromiso é de 6 +6 meses en total 12 meses. Non se pode contratar a novos traballadores mentres non se incorporen aos que estén en ERTE, e tampouco se poden facer horas extraordinarias naquelas empresas que teñan traballadores en ERTE. As causas do ERTE no poden ser motivo nin xustificación para extinción de contrato nin despido.
 7. Incentivos para empresas inscritas en cnaes de sectores ultraprotexidos

  Neste RD 11/2021 mantense a protección de determinadas empresas adscritas a certos códigos CNAE, considerados como sectores ultraprotexidos.

  Todos os CNAE afectados están publicados cmo Anexo CNAE-09 na orde, destacar que se inclue nesta orde aos CNAE 1419 Confección de outras prendas de vestir e accesorios; 4637 Comercio ao por maior de café , té ,cacao e especias; 7420 Actividades de fotografía.

  Os incentivos para as empresas que teñen actividades incluidas no listaxe de CNAE son os seguintes:

  • Bonificación da seguridade social dos traballadores reincorporados do ERTE do 95% nos meses de xuño, xullo, agosto e setembro en empresas de menos de 50 traballadores.
  • Bonificación da seguridade social dos traballadores reincorporados do ERTE do 85% nos meses de xuño, xullo, agosto e setembro en empresas de 50 ou mais traballadores.

Máis información na nosa oficina en Poio. 

 

Campañas Inspección de traballo

Inspección de traballo pon en marcha un plan de choque contra o fraude na contratación temporal. Este plan de choque vaise centrar en inspeccionar os puntos que enumeramos a continuación buscando as irregularidades que poida haber.

Dotouse a este servicio de inspección co dobre de inspectores, o cal indica a importancia coa que se van a tomar as posibles irregularidades.

inspeccion de traballo aepo poio
inspeccion de traballo aepo poio

Puntos que van controlar

 • CONTROL HORARIO: obrigatorio cubrir os controis que se envían coas nóminas diariamente, sendo obrigatorio agora para todos os tipos de contratos.
 • SERVICIO DE PREVENCIÓN : é obrigatorio ter contratado o servicio de prevención sendo a sanción mínima por non telo de 3125,00.€
 • R.E. HOGAR: actualizar SMI en vigor.
 • HOTEIS: control especial das camareiras de piso que teñan contrato a tempo parcial.
 • CONTROL ESPECIAL AOS CONTRATOS A TEMPO PARCIAL.
 • ERTES: van a controlar especialmente o mantemento da plantilla prestando especial atención á duración do compromiso de contratación e que as persoas reincorporadas a tempo parcial realmente estén a tempo parcial coas horas informadas no ERTE e non traballando máis horas das declaradas nos ERTES. Se detectan algún tipo de fraude no tema ERTES a sanción parte de 10.000,00€ por traballador que incumpla.

Zonas nas que van a intensificar as inspeccións

 • As zonas que teñen marcadas como puntos vermellos van a ser todas as zonas turísticas, destacando entre elas os seguintes Concellos: Sanxenxo, Poio e Baiona.

 

Plan Hostelería Segura

Plan Hostelería Segura en Galicia

ACTUALIZADO A 1 DE JUNIO DE 2021

 

ACTUALIZADA EL 31 DE MAYO DE 2021

Nova norma para restaurantes a partir do venres 16 de Abril de 2021.

Rexistro de clientes

 

Descarga o rexistro de ceas para restaurantes

1 Ampliación de horario de peche para servicio de ceas

Todos os estabrecementos que teñan título municipal habilitante de restaurante (licencia de restaurante) poden ampliar o horario de pecha ata as 23:00 horas.

2 Requisitos a cumprir

A xestión de ocupación de mesas para ceas se terá que realizar mediante reserva ou cita previa.
O responsable do estabrecemento terá que levar un rexistro das persoas do servizo de ceas que inclúa: Nome e apelidos, DNI, teléfono e dirección.
Ten que gardar estes datos durante 1 mes.
Garantízase unha correcta ventilación do local. Para elo terán que instalar un medidor de CO2.

Plan hostelería segura

Características do medidor de CO2

O medidor de CO2 terá que ter unha pantalla que mostre as medicións de CO2 en tempo real e nunha zona visible para os clientes.

Deben estar homologados co selo CE.

Non se situarán preto de portas, xanelas ou outros puntos de ventilación.

Non se poderá superar o nivel de 800ppm de concentración de CO2.

Esta medida entra en vigor ás 0:00 do 16 de Abril do 2021. Salvo a dos medidores de CO2 que entra en vigor ás 0:00 do 23 de Abril de 2021.

 

ACTUALIZADO A 1 DE MARZO DE 2021

Procedemento para a declaración responsable de aforo e trazabilidade

A administración fala na orde do 27 de febreiro do 2021 do plan da hostalaría segura. Dentro dese plan está un control de aforo así como da trazabilidade das persoas que asisten aos locais de hostalaría.
Esta trazabilidade se conseguirá a través dos códigos QR que terá cada establecemento.

plan de hostalaria segura en Galicia

A continuación imos a explicar como darse de alta na plataforma que xera os carteis do aforo incluindo un CÓDIGO QR que os clientes poden escanear.

Paso 1.

 • O primeiro que temos que facer é darnos de alta na páxina de TURESPAZO.
 • Para facer esto temos que clicar no seguinte enlace -> https://turespazo.turismo.gal/
 • Aparecerá a seguinte ventá que mostra a continuación.

plan hostalaria segura1

Unha vez que lle damos a novo usuario nos aparece esta nova ventá.

plan hostalaria segura

Unha vez dados de alta temos que entrar poñendo a nosa dirección de correo e o contrasinal que nos enviarán a ese correo posto cando nos demos de alta.

turespazo_plan de hostalaría segura galicia

 


plan hostalaria segura

Esta é a ventá que nos abre unha vez que pulsamos no botón que ten o nome do noso local.

hostalaria segura en galicia

plan hostalaria segura_

plan hostalaria segura_codigos qr