Prórroga ERTE

Prórroga ERTE según RD11/2021

prorroga erte aepo poio

prorroga erte aepo poio

 1. ERTE POR FORZA MAIOR

  EXPEDENTES POR FORZA MAIOR VIXENTES A DATA 28 DE MAIO. Todos os ERTE vixentes a data 29 de maio que sexan por forza maior (pérdida de actividade como consecuencia da COVID-19 por medidas decretadas pola autoridade sanitaria, debidamente acreditados) prorrogaranse automáticamente ata o 30 de setembro do 2021. No hai exoneración de cuota á Seguridade Social.

 2. ERTE POR IMPEDIMENTO

  ERTES POR IMPEDIMENTO OU LIMITACIÓN DA ACTIVIDADE son aqueles que se producen cando a empresa teña impedida a realización da sua actividade pola adopción de novas restriccións e medidas de contención sanitaria. Proróganse ata o 30 de setembro.
  Se as empresas ven impedida a actividade durante os próximos 4 meses debido a restriccións administrativas pola pandemia poderán acollerse a unha exoneración nas cotizacións á seguridade social durante o periodo de cerre do 100% en empresas de menos de 50 traballadores de do 90% en empresas de 50 ou mais traballadores.

 3. ERTE POR LIMITACIÓN DA ACTIVIDADE

  Os ERTE por limitación do desenrolo normalizado da actividade como cosecuencia de decisións ou medidas adoptadas polas autoriadades españolas tamén se prorrogan ata o 30 de setembro. s exoneracións en cuota da empresa á seguridade social para este tipo de ERTE a partir do 1 de xuño sera dun 85% nos meses de xuño e xullo e dun 75% os meses de agosto e setembro para as empresas de menos de 50 traballadores. En empresas de 50 ou máis traballadores a exoneración será dun 75% meses de xuño e xullo e dun 65% meses de agosto e setembro.

 4. Aclaracións erte impedimento e ERTE por limitación

  Aquelas empresas que estén afectadas polas restriccións que as autoridades sanitarias pertinentes decidan poderán pasar dunha situación de ERTE por impedimento a un ERTE de limitación e viceversa. A diferencia entre un e outro é que estas restriccións lles permitan abrir ou non o seu negocio, ou exercer ou non a sua actividade económica.

 5. ERTE POR CAUSAS ETOP

  ERTES BASEADOS EN CAUSAS ECONÓMICAS , ORGANIZATIVAS OU DE PRODUCIÓN VINCULADAS AO COVID19. Só se poden solicitar cumprindo uns requisitos esixentes, e previo acordo con sindicatos. Non teñen exoneración da Seguridade Social.

 6. COMPROMISOS QUE SE ADQUIREN AO SOLICITAR UN ERTE

  SALVAGARDA DO EMPREGO:
  as empresas compromentense a manter o emprego dos traballadores en ERTE durante un periodo de 6 meses a contar dende a incorporación do traballador do ERTE. Os periodos de compromiso son acumulativos, e decir se me acollin a un ERTE anterior e me acollo a un novo ERTE o periodo de compromiso é de 6 +6 meses en total 12 meses. Non se pode contratar a novos traballadores mentres non se incorporen aos que estén en ERTE, e tampouco se poden facer horas extraordinarias naquelas empresas que teñan traballadores en ERTE. As causas do ERTE no poden ser motivo nin xustificación para extinción de contrato nin despido.
 7. Incentivos para empresas inscritas en cnaes de sectores ultraprotexidos

  Neste RD 11/2021 mantense a protección de determinadas empresas adscritas a certos códigos CNAE, considerados como sectores ultraprotexidos.

  Todos os CNAE afectados están publicados cmo Anexo CNAE-09 na orde, destacar que se inclue nesta orde aos CNAE 1419 Confección de outras prendas de vestir e accesorios; 4637 Comercio ao por maior de café , té ,cacao e especias; 7420 Actividades de fotografía.

  Os incentivos para as empresas que teñen actividades incluidas no listaxe de CNAE son os seguintes:

  • Bonificación da seguridade social dos traballadores reincorporados do ERTE do 95% nos meses de xuño, xullo, agosto e setembro en empresas de menos de 50 traballadores.
  • Bonificación da seguridade social dos traballadores reincorporados do ERTE do 85% nos meses de xuño, xullo, agosto e setembro en empresas de 50 ou mais traballadores.

Máis información na nosa oficina en Poio. 

 

Campañas Inspección de traballo

Inspección de traballo pon en marcha un plan de choque contra o fraude na contratación temporal. Este plan de choque vaise centrar en inspeccionar os puntos que enumeramos a continuación buscando as irregularidades que poida haber.

Dotouse a este servicio de inspección co dobre de inspectores, o cal indica a importancia coa que se van a tomar as posibles irregularidades.

inspeccion de traballo aepo poio
inspeccion de traballo aepo poio

Puntos que van controlar

 • CONTROL HORARIO: obrigatorio cubrir os controis que se envían coas nóminas diariamente, sendo obrigatorio agora para todos os tipos de contratos.
 • SERVICIO DE PREVENCIÓN : é obrigatorio ter contratado o servicio de prevención sendo a sanción mínima por non telo de 3125,00.€
 • R.E. HOGAR: actualizar SMI en vigor.
 • HOTEIS: control especial das camareiras de piso que teñan contrato a tempo parcial.
 • CONTROL ESPECIAL AOS CONTRATOS A TEMPO PARCIAL.
 • ERTES: van a controlar especialmente o mantemento da plantilla prestando especial atención á duración do compromiso de contratación e que as persoas reincorporadas a tempo parcial realmente estén a tempo parcial coas horas informadas no ERTE e non traballando máis horas das declaradas nos ERTES. Se detectan algún tipo de fraude no tema ERTES a sanción parte de 10.000,00€ por traballador que incumpla.

Zonas nas que van a intensificar as inspeccións

 • As zonas que teñen marcadas como puntos vermellos van a ser todas as zonas turísticas, destacando entre elas os seguintes Concellos: Sanxenxo, Poio e Baiona.

 

Plan Hostelería Segura

Plan Hostelería Segura en Galicia

ACTUALIZADO A 1 DE JUNIO DE 2021

 

ACTUALIZADA EL 31 DE MAYO DE 2021

Nova norma para restaurantes a partir do venres 16 de Abril de 2021.

Rexistro de clientes

 

Descarga o rexistro de ceas para restaurantes

1 Ampliación de horario de peche para servicio de ceas

Todos os estabrecementos que teñan título municipal habilitante de restaurante (licencia de restaurante) poden ampliar o horario de pecha ata as 23:00 horas.

2 Requisitos a cumprir

A xestión de ocupación de mesas para ceas se terá que realizar mediante reserva ou cita previa.
O responsable do estabrecemento terá que levar un rexistro das persoas do servizo de ceas que inclúa: Nome e apelidos, DNI, teléfono e dirección.
Ten que gardar estes datos durante 1 mes.
Garantízase unha correcta ventilación do local. Para elo terán que instalar un medidor de CO2.

Plan hostelería segura

Características do medidor de CO2

O medidor de CO2 terá que ter unha pantalla que mostre as medicións de CO2 en tempo real e nunha zona visible para os clientes.

Deben estar homologados co selo CE.

Non se situarán preto de portas, xanelas ou outros puntos de ventilación.

Non se poderá superar o nivel de 800ppm de concentración de CO2.

Esta medida entra en vigor ás 0:00 do 16 de Abril do 2021. Salvo a dos medidores de CO2 que entra en vigor ás 0:00 do 23 de Abril de 2021.

 

ACTUALIZADO A 1 DE MARZO DE 2021

Procedemento para a declaración responsable de aforo e trazabilidade

A administración fala na orde do 27 de febreiro do 2021 do plan da hostalaría segura. Dentro dese plan está un control de aforo así como da trazabilidade das persoas que asisten aos locais de hostalaría.
Esta trazabilidade se conseguirá a través dos códigos QR que terá cada establecemento.

plan de hostalaria segura en Galicia

A continuación imos a explicar como darse de alta na plataforma que xera os carteis do aforo incluindo un CÓDIGO QR que os clientes poden escanear.

Paso 1.

 • O primeiro que temos que facer é darnos de alta na páxina de TURESPAZO.
 • Para facer esto temos que clicar no seguinte enlace -> https://turespazo.turismo.gal/
 • Aparecerá a seguinte ventá que mostra a continuación.

plan hostalaria segura1

Unha vez que lle damos a novo usuario nos aparece esta nova ventá.

plan hostalaria segura

Unha vez dados de alta temos que entrar poñendo a nosa dirección de correo e o contrasinal que nos enviarán a ese correo posto cando nos demos de alta.

turespazo_plan de hostalaría segura galicia

 


plan hostalaria segura

Esta é a ventá que nos abre unha vez que pulsamos no botón que ten o nome do noso local.

hostalaria segura en galicia

plan hostalaria segura_

plan hostalaria segura_codigos qr

Subvención para la implantación e impulso de la estrategia digital del sector comercial y artesanal

EXTRACTO de la Orden de 19 de abril 2021 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la implantación e impulso de la estrategia digital y modernización del sector comercial y artesanal, y se procede a su convocatoria para el año 2021 (código de procedimiento CO300C).

subvencion estrategia digital

En el Diario Oficial de Galicia con fecha 5 de Maio se establece la concesión de subvenciones para la digitalización e impulso de la estrategia digital y modernización del sector comercial y artesanal de la Comunidad Autónoma de Galicia.

subvencion estrategia digital

Se destinan 5.000.000,00 € con cargo a a la aplicación presupuestaria 06.03.751A.770.1 para los siguientes beneficiarios:

Las personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado sin personalidad jurídica, legalmente constituidas, que en todo caso cumplan, además, los siguientes requisitos:

1. Comerciantes minoristas:
a) Que desarrollen su actividad comercial en Galicia, que el domicilio social radique en la Comunidad Autónoma y que cumplan los requisitos establecidos legalmente para ejercer la actividad. En el caso de comerciantes que realicen la actividad comercial en línea, deberán tener el domicilio social en la Comunidad Autónoma de Galicia.
b) Que, teniendo la condición de pyme conforme a los requisitos establecidos por la Comisión Europea en su Recomendación 2003/361/CE, de 6 de mayo de 2003 (DOUE nº 124, de 20 de mayo; p. 36), empleen a menos de veinte (20) trabajadores y no tengan la consideración de gran establecimiento comercial según la normativa aplicable.
c) Que estén dados de alta en algunos de los epígrafes del IAE que se relacionan en los anexos II y III y que ésta constituya la actividad principal de la persona solicitante. En caso de que la actividad principal sea una actividad de los epígrafes relacionados en el anexo III, deberán estar dados de alta en alguna actividad comercial relacionada en el anexo II.
d) Que desarrollen la actividad comercial en un establecimiento comercial con una superficie de exposición y venta igual o inferior a 300 metros cuadrados, salvo que la actividad comercial se encuadre en el epígrafe 653.1 del IAE.

Ver bases reguladoras de la subvención

subvencion estrategia digital

Plazo de un mes que se contará a partir del día 06 de Maio de 2021.

 

 

Bonos activa comercios (Xunta de Galicia)

Bonos activa comercio

¡Atención comerciantes de Galicia!

Esta iniciativa de la Vicepresidencia Segunda y Consellería de Economía, Empresa e Innovación en colaboración con la Federación Gallega del Comercio y las Asociaciones Provinciales forma parte del paquete de medidas específicas para el sector que la Xunta de Galicia está poniendo en marcha para acompañar el comercio de proximidad en su reactivación, y que contará con 20 millones de euros en ayudas para reforzar la competitividad del sector a través de iniciativas que permitan su modernización e incentiven el consumo.

A este programa pueden sumarse todos aquellos comercios que desarrollen su actividad comercial en la Comunidad Autónoma de Galicia y en régimen de autónomos o pymes. Deberán cumplir con las medidas de prevención frente a la COVID19.

bonos activa comercios xunta de galicia

Si tienes un comercio y cumples con los requisitos que comentamos anteriormente, tan solo tienes que entrar en el siguiente enlace y darte de alta cubriendo tu ficha. El proceso de cobro te lo enviarán por email con toda la información al respecto, pero el cliente solo tendrá que mostrarte su código QR para realizar la compra en tu establecimiento.

bonos activa comercios xunta de galicia

Para más información, puedes consultar la página habilitada en la Xunta de Galicia con toda la información sobre este tipo de iniciativa que creemos muy interesante tanto para comerciantes como para clientes y así, incentivar de alguna manera el comercio local y las compras en pequeños comercios por parte de todos nosotros.

BONOS ACTIVA COMERCIO

infografia bonos activa comercio