BOPPO BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA

Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www.boppo.depo.es • boppo@depo.es
Xoves, 17 de novembro de 2016 Nº 220

calendario-laboral
XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA
XEFATURA TERRITORIAL DE PONTEVEDRA
Outros documentos, notificacións e informacións públicas
CALENDARIO LABORAL PARA O ANO 2017 NA COMUNIDADE AUTÓNOMA
DE GALICIA
Consonte co disposto no artigo 37.2, do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo,
polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, nos artigos 45 e 46
do Real decreto 2001/1983, do 28 de xullo, declarados vixentes pola disposición derrogatoria
única do Real decreto 1561/1995, do 21 de setembro, sobre xornadas especiais de traballo e
no Decreto 76/2016, do 9 de xuño, polo que se determina o calendario laboral para o ano 2017
na Comunidade Autónoma de Galicia, esta Xefatura Territorial da Consellería de Economía,
Emprego e Industria, elaborou para a provincia de Pontevedra o seguinte:
CALENDARIO LABORAL
Primeiro.- Festas laborais de carácter xeral
De conformidade co disposto no Decreto 76/2016, do 9 de xuño, da Xunta de Galicia, as
festas laborais de carácter retribuído e non recuperable no territorio da Comunidade Autónoma
de Galicia para o ano 2017 serán as seguintes:
06 de xaneiro Día de Reis
13 de abril Xoves Santo
14 de abril Venres Santo
01 de maio Festa do Traballo
17 de maio Día das Letras Galegas
25 de xullo Día Nacional de Galicia
15 de agosto A Asunción
12 de outubro Día da Hispanidade
01 de novembro Todos os Santos
06 de decembro Día da Constitución
08 de decembro A Inmaculada
25 de decembro Nadal

BOPPO BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA
Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www.boppo.depo.es • boppo@depo.es
Xoves, 17 de novembro de 2016 Nº 220
Segundo.- Festas laborais de carácter local.
Ao abeiro do disposto no artigo 37.2 do Estatuto dos traballadores, artigo 46 do Real
decreto 2001/1983, do 28 de xullo, Decreto 76/2016, do 9 de xuño e o artigo 1.11º do Real
decreto 2412/1982, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos da Administración
do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de traballo, serán inhábiles para
o traballo, retribuídas e non recuperables, a proposta do Pleno dos respectivos concellos, as
seguintes festas de ámbito local:
AGOLADA 29 de xuño
30 de xuño
ARBO 11 de xullo San Bieito
16 de agosto San Roque
BAIONA 18 de xullo Santa Marina
26 de setembro San Cosme e San Damián
BARRO 16 de xuño Festa do Viño
29 de setembro Romaría de San Breixo
BUEU 28 de febreiro Martes de Entroido
11 de novembro San Martiño
CALDAS DE REIS 24 de xuño San Xoán
16 de agosto San Roque
CAMBADOS 11 de xullo
18 de xullo
CAMPO LAMEIRO 13 de xuño Santo Antón
29 de setembro San Miguel
CANGAS 7 de abril Venres das Dores
28 de agosto Luns do Cristo
CAÑIZA, A 05 de xuño Romaría das Pascuillas
21 de setembro Virxe da Peña de Francia
CATOIRA 10 de xullo Santo Antón de Padua e Neno Xesús
14 de agosto Santo Antón
CERDEDO 27 de febreiro Luns de Entroido
31 de xullo Festividade do Ecce-Homo
COTOBADE 01 de marzo Mércores de Cinza
21 de agosto San Roque
COVELO 5 de xuño Festa das Pascuillas
08 de setembro Romaría da Franqueira

BOPPO BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA
Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www.boppo.depo.es • boppo@depo.es
Xoves, 17 de novembro de 2016 Nº 220
CRECENTE 26 de xuño San Paio
29 de xuño San Pedro
CUNTIS 11 de xullo San Bieito
18 de agosto Santo Antón
DOZÓN 17 de xullo Festividade do Carme
04 de setembro Festividade da Pena de Francia
ESTRADA, A 26 de xuño
27 de xuño
FORCAREI 28 de Agosto Luns das Dores
11 de novembro San Martiño
FORNELOS DE MONTES 17 de abril Luns de Pascua
10 de agosto Festas de San Lourenzo
GONDOMAR 11 de xullo San Bieito
16 de agosto San Roque
GROVE, O 1 de marzo
17 de xullo
GUARDA, A 28 de febreiro Martes de Entroido
8 de setembro
ILLA DE AROUSA 07 de xaneiro San Xulián
28 de febreiro Martes de Entroido
LALÍN 25 de setembro
26 de setembro
LAMA, A 27 de xullo San Xoaquín e Santa Ana
04 de agosto Nosa Señora das Ermidas
MARÍN 01 de marzo Mércores de Cinza
08 de setembro Festa da Virxe do Porto
MEAÑO 11 de xullo San Bieito
13 de decembro Santa Lucía
MEIS 17 de abril Luns de Pascua (Nosa Señora das Cabezas)
11 de xullo San Bieito
MOAÑA 11 de xullo San Bieito
11 de novembro San Martiño
MONDARIZ 05 de xuño Virxe da Franqueira
16 de agosto San Roque

BOPPO BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA
Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www.boppo.depo.es • boppo@depo.es
Xoves, 17 de novembro de 2016 Nº 220
MONDARIZ-BALNEARIO 05 de xuño Peregrinación ao Santuario da Franqueira
17 de xullo Día posterior a Festividade da Virxe do Carme
MORAÑA 19 de xullo Santa Xusta
13 de decembro Santa Lucía
MOS 13 de xuño Festa da Rosa
07 de agosto San Mamede
NEVES, AS 28 de xullo Venres previo á Festa de Santa Marta
07 de agosto Romaría a San Nomedio
NIGRÁN 29 de xuño San Pedro
01 de agosto San Fiz
OIA 05 de xuño Virxe do Mar Patrona de Oia
07 de agosto San Mamede
PAZOS DE BORBÉN 17 de abril Luns de Pascua
07 de agosto Virxe da Branca
POIO 24 de xuño San Xoán
17 de agosto Día da Galiza Mártir
PONTEAREAS 19 de xuño Luns seguinte ao Corpus Cristi
29 de setembro San Miguel Arcanxo
PONTE CALDELAS 01 de marzo Mércores de Cinza
30 de agosto Mércores da Festa das Dores
PONTECESURES 09 de xaneiro
03 de xullo Festa do Carme
PONTEVEDRA 01 de marzo Mércores de Cinza
11 de xullo San Bieito
PORRIÑO, O 11 de xullo San Bieito
25 de setembro Santísimo Cristo da Agonía
PORTAS 17 de abril Luns de Pascua
11 de xullo San Bieito
REDONDELA 24 de abril Luns do Cristo
15 de xuño Xoves da Coca
RIBADUMIA 17 de abril Luns de Pascua
02 de xuño Festa do Viño Tinto
RODEIRO 12 de xuño Luns seguinte ao Santo Antonio
08 de setembro Nosa Señora do Faro

BOPPO BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA
Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www.boppo.depo.es • boppo@depo.es
Xoves, 17 de novembro de 2016 Nº 220
ROSAL, O 28 de febreiro Martes de Entroido
29 de setembro San Miguel
SALCEDA DE CASELAS 28 de febreiro Martes de Entroido
17 de xullo Luns do Cristo
SALVATERRA DE MIÑO 24 de maio
10 de agosto
SANXENXO 17 de abril Romaría de O Con
04 de setembro Santa Rosalía
SILLEDA 21 de agosto Festa da Empanada
19 de setembro Festa da Saleta
SOUTOMAIOR 17 de abril Luns de Pascua
07 de agosto San Caetano
TOMIÑO 28 de febreiro Martes de Entroido
11 de setembro Luns do Alivio
TUI 27 de febreiro Luns de Entroido
24 de abril Luns de San Telmo
VALGA 03 de febreiro
24 de xullo
VIGO 28 de marzo Reconquista de Vigo
16 de agosto San Roque
VILABOA 28 de febreiro Martes de Entroido
11 de xullo San Bieito
VILA DE CRUCES 28 de febreiro Martes de Entroido
07 de agosto Festas Patronais da Nosa Sra. da Piedade
VILAGARCÍA DE AROUSA 22 de maio Santa Rita
16 de agosto San Roque
VILANOVA DE AROUSA 01 de marzo Mércores de Cinza
17 de abril Luns de Pascua
Terceiro.- Consonte co disposto no artigo 48.7 da Lei de réxime xurídico das administracións
públicas e de procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de
xaneiro, as festas laborais sinaladas, tanto as de carácter autonómico coma local, terán a
consideración de días inhábiles para os efectos de cómputos de prazos.

BOPPO BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA
Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www.boppo.depo.es • boppo@depo.es
Xoves, 17 de novembro de 2016 Nº 220
Cuarto.- Obrigatoriedade do calendario.
En virtude do disposto no artigo 34.6 do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo,
polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, as empresas
deberán ter exposto nun lugar visible do centro de traballo, para coñecemento e consulta
dos traballadores, o calendario laboral. O incumprimento do anterior constitúe infracción en
materia laboral tipificada no artigo 6.1 do Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto, polo
que se aproba o texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social.