TR349A – CONTRATACIÓN INDEFINIDA INICIAL

BENEFICIARIOS.- Autónomos, sociedades mercantiles, civiles…

ÁMBITO.- Contratacións entre o 01/01/2016 ó 30/09/2016.

REQUISITOS.-

1.- Contratación indefinida inicial dunha persoa desempregada (inscrita como demandante de emprego e que careza de ocupación), maior de 30 anos e que esgotasen as prestacións por desempleo (tanto paro como subsidio).

2.- A contratación ten que supoñer un incremento do persoal fixo na empresa respeto ós tres meses anteriores á contratación subvencionada.

3.- A contratación ten que supoñer un incremento do emprego neto da empresa respeto ós tres meses anteriores á contratación subvencionada.

4.- A xornada do contrato a subvencionar ten que se igual ou superior o 50 % da xornada según convenio.

5.- Os contratos deben ser formalizados ante o Oficina de Emprego.

PRAZO SOLICITUDES.-

– Contratos entre 01/01/2016 ó 26/07/2016: Ata ó 27/09/2016.

– Contratos a partir 27/07/2016: 2 meses e como máximo 30/09/2016.

INCENTIVOS.-

· Con carácter xeral:

-5.400,00 € home.

-6.000,00 € muller.

– Incremento do 15 % si a contratacación en concello rural (menos 20.000 habitantes a 01/01/2015).

· Si no mes da contratación a empresa ten como mínimo un 75% de empregados fixos en plantilla (antes da nova contratación a subvencionar);

-6.000,00 € home.

-6.600,00 € muller.

– Incremento do 15 % si a contratacación en concello rural (menos 20.000 habitantes a 01/01/2015).

SE A XORNADA É A TEMPO PARCIAL, A SUBVENCIÓN SERÁ PROPORCIONAL.

EXCLUSIÓNS.-

1) Relacións laborais de carácter especial….

2) Contratos con familiares…

3) Contratos con traballadores que prestasen servicios na empresa;

a. Con contrato indefinido nos 24 meses anteriores

b. Con contrato temporal nos 3 meses anteriores.

4) Persoas traballadoras que rematasen un relación laboral indefinida noutra empresa nun prazo de 3 meses previos a formalización, salvo que fose por despido improcedente ou polo disposto 49.1.g). 51 e 52.c) do Estatutos dos traballadores.

OBRIGAS.-

1) Manter no cadro de persoal á traballadora subvencionada durante 2 ANOS.

No suposto de extinción da persoa traballadora subvencionada, obriga de cubrir a vancante cunha nova contratación indefinida inicial cunha persoa traballadora dun dos colectivos subvencionables neste progama e nos mesmos requisitos e condicións que a inicial.

2) Manter en cómputo anual o número de persoas traballadoras fixas durante 2 ANOS.

3) Presentar seguemento subvención dentro dos 3 meses posteriores ós 2 ANOS (declaracións, TC2, nóminas…)

4) No prazo máximo de catro semanas da data de fin de mantemento, presentar indicadores.