TR349F – PROGRAMA DE AXUDAS A PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS POLA CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE PERSOAS ASALARIADAS ANO 2016 (DOGA Nº 248 DO 30/12/15)

BENEFICIARIOS:

– Autónomos.

– Exclúense de ser beneficiariosas entidades mercantiles,sociedades civís, comunidades de bens, agrupacións de personas físicas ou xurídicas.

ÁMBITO DE APLICACIÓN:

-Contratacións indefinidas iniciais formalizadas dende o 01 de outubro de 2015 ata o 30 de setembro de 2016.

PRAZOS SOLICITUDE:

-Para as contratacións subvencionables realizadas entre o 01 de outubro 2015 e o 30 de decembro 2015 (publicación DOGA): ata o 29/02/2016.

-Para as contratacións subvencionables realizadas a partir do 31 de decembro de 2015: ata o último día do segundo mes seguinte a data en que se inicie a relación laboral indefinida.

-En todocaso o prazo de presentación de solicitudes rematará o 30 de setembro de 2016.

OBXETO SUBVENCIONABLE:

1º. Primeira contratación indefinida inicial durante o 1º ano de actividade.

Será subvencionable a primera contratación indefinida inicial cando na data na que se formalice o contrato polo que se solicita a subvención non houbese outra persoa traballadora contratada cunha relación laboral indefinida nin se houbese contratado con carácter indefinido, con anterioridade, outra persoa traballadora agás que este contrato indefinido se extinguise por dimisión, morte, xubilación, incapacidade permanente total, absoluta o gran invalidez da persoa traballadora o por resolución durante o periodo de proba.

2º. Segunda o tercera contratación indefinida inicial dentro dos 3 primeros anos de actividade.

Serán subvencionables a segunda e a terceira contratación indefinida inicial sempre que con anterioridade a la formalización de estos contratos non houbesen realizado dous o máis contratacións indefinidas exceto que estos contratos indefinidos anteriores se extinguisen por dimisión, morte, xubilación, incapacidade permanente total, absoluta ou gran invalidez da persoa traballadora ou por resolución durante o periodo de proba.

EXCLUSIÓNS.-

1) Relacións laborais de carácter especial….

2) Contratos con familiares…

3) Contratos con traballadores que prestasen servicios na empresa;

a. Con contrato indefinido nos 24 meses anteriores

b. Con contrato temporal nos 3 meses anteriores.

4) Persoas traballadoras que rematasen un relación laboral indefinida noutra empresa nun prazo de 3 meses previos a formalización, salvo que fose por despido improcedente ou polo disposto 49.1.g). 51 e 52.c) do Estatutos dos traballadores.

OBRIGAS.-

1) Manter no cadro de persoal á traballadora subvencionada durante 2 ANOS.

No suposto de extinción da persoa traballadora subvencionada, obriga de cubrir a vancante cunha nova contratación indefinida inicial cunha persoa traballadora desempregada nos mesmos requisitos e condicións que a inicial.

2) Manter en cómputo anual o número de persoas traballadoras fixas durante 2 ANOS.

3) Presentar seguemento subvención dentro dos 3 meses posteriores ós 2 ANOS.

INCOMPATIBILIDADES.-

As axudas previstas nesta orde para as contratacións por conta allea serán incompatibles

con outras que, polos mesmos conceptos, poidan outorgar as administracións públicas

como medida de fomento de emprego. Non obstante, serán compatibles, se é o caso,

cos incentivos en forma de bonificacións á Seguridade Social.