TR349D – PROGRAMA DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN DE PERSOAS DESEMPREGADAS EN SITUACIÓN OU RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

BENECIFICARIOS.- Autónomos, sociedades mercantiles, civiles…

ÁMBITO.- Contratacións INDEFINIDAS INICIAIS ou TEMPORAL entre o 01/01/2016 ó 30/09/2016.

REQUISITOS.-

1.- Contratación indefinida inicial ou temporal, tanto a tempo completo ou parcial en ambas, así como calquer modalidad de contrato tempora, con persoas desempregadas que pertenzan algún dos seguintes colectivos;

A) Pertencentes algún colectivo en RISCO DE EXLCUSIÓN SOCIAL;

-Perceptor de renda de inclusión social.

-Certificado servizo sociais acreditativo da situación social, tras verificación de ausencia ou déficit grave de recursos económicos e a situación de desemprego, así como a concorrencia dalgún dos seguintes factores;

a) Estar nunha situación de cargas familiares non compartidas.

b) Ser unha persoa vítima de violencia doméstica.

c) Estar en proceso de rehabilitación social, como resultado dun programa de deshabituación de substancias aditivas ou de calquera outra adicción que produza efectos persoais e sociais de natureza semellante.

d) Ter a condición de muller vítima de violencia de xénero.

e) Ter unha discapacidade valorada superior ao 33 %.

f) Ser inmigrante ou emigrante retornado.

g) Proceder de institucións de protección ou reeducación de menores.

h) Proceder de cumprimento de pena nunha institución penitenciaria.

i) Ser unha persoa sen fogar ou habitar nunha infravivenda.

j) Pertencer a unha minoría étnica.

k) Estar en proceso de abandono do exercicio da prostitución ou ser vítima de explotación sexual-laboral en redes de prostitución ou de trata de persoas.

l) Ter a condición de persoa transexual ou estar en proceso de reasignación sexual.

m) Calquera outro factor non previsto expresamente no artigo 3 da Lei 10/2013, sempre que, ponderado polos servizos sociais comunitarios no contexto persoal, familiar e social da persoa, condicione negativa e gravemente a súa inclusión social e laboral.

B) Percpetoras da prestación RISGA.

2.- A contratación indefinida incial ten que supoñer un incremento do persoal fixo na empresa respeto ós tres meses anteriores á contratación subvencionada.

3.- A contratación indefinida incial ou a contratación temporal, ten que supoñer un incremento do emprego neto da empresa respeto ós tres meses anteriores á contratación subvencionada.

4.- A xornada da contratación indefinida inical a tempo parcial a subvencionar ten que se igual ou superior o 50 % da xornada según convenio.

5.- O contrato temporal para colectivos en risco de excluisión social deberá ter una duración inicial mínima de 6 meses.

6.- O contrato temporal para perceptores de Risga, deberá ter una duración inial mínima de 7 meses.

7.- Os contratos deben ser formalizados ante o Oficina de Emprego.

PRAZO SOLICITUDES.-

– Contratos entre 01/01/2016 ó 26/07/2016: Ata ó 27/09/2016.

– Contratos a partir 27/07/2016: 2 meses e como máximo 30/09/2016.

INCENTIVOS.-

· Contratación indefinida inicial:

-10.000,00 €.

· Contratación temporal:

 

SE A XORNADA É A TEMPO PARCIAL, A SUBVENCIÓN SERÁ PROPORCIONAL.

EXCLUSIÓNS.-

A) CONTRATACIÓN INDEFINIDA INICIAL DE:

1) Relacións laborais de carácter especial….

2) Contratos con familiares…

3) Contratos con traballadores que prestasen servicios na empresa;

a. Con contrato indefinido nos 24 meses anteriores

b. Con contrato temporal nos 3 meses anteriores.

4) Persoas traballadoras que rematasen un relación laboral indefinida noutra empresa nun prazo de 3 meses previos a formalización, salvo que fose por despido improcedente ou polo disposto 49.1.g). 51 e 52.c) do Estatutos dos traballadores.

B) CONTRATACIÓN TEMPORAL DE:

5) Relacións laborais de carácter especial….

6) Contratos con familiares…

OBRIGAS.-

A) CONTRATACIÓN INDEFINIDA INICIAL:

1) Manter no cadro de persoal á traballadora subvencionada durante 2 ANOS.

No suposto de extinción da persoa traballadora subvencionada, obriga de cubrir a vancante cunha nova contratación indefinida inicial cunha persoa traballadora desempregada que pertenza algún colectivo de risco ou exclusión social nos mesmos requisitos e condicións que a inicial.

2) Presentar seguemento máis documentación tras 2 anos.

B) CONTRATACIÓN TEMPORAL:

3) Manter no cadro de persoal á traballadora subvencionada durante o periodo de duración do contrato.

No suposto de extinción da persoa traballadora subvencionada, obriga de cubrir a vancante cunha nova contratación temporal cunha persoa traballadora desempregada que pertenza a algún colectivo de risco ou exclusión social nos mesmos requisitos e condicións que a inicial.

4) No prazo máximo de catro semanas á data de fin de mantemento, presentar indicadores.